Topsy Kretts

15 tekstów – auto­rem jest Top­sy Kret­ts.

Idziemy razem

Idziemy dum­ni i sztywni
W czar­nych koszulach
I białych skorpionach

Krzycząc i płacząc
Gniew, a śmierć upadłym
Głosząc pros­to srebrzyste
Ob­licze pa­na naszego

Pod ok­ry­ciem mrocznym
Idziemy ra­zem jak jeden
Mąż głosząc miłość fałszywą
Jak bra­cia czar­ciego miotu

Idziemy ra­zem przez świat
Ra­dości maskę wielbiąc
Jakże traf­nej w tych czasach

Ra­zem na śmierć w koszu­lach czarnych
I białych skor­pionach krwią splamionych 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 29 marca 2011, 19:55

Powiesz mi

W dzień pięknej i cu­dow­nej ce­leb­racji je­den z trzech ten naj­ważniej­szy uległ deg­ra­dac­ji. Uczu­cia ukłucia two­jego ego tak głębo­ko i tak og­romnie sze­roko. Ideal­ne stało się niena­wiścią swo­jego stwórcy, a piękno spalone, [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 21 lipca 2010, 21:26

* * *

wiesz nie znam cie nie wiem kim jes­teś jak wyglądasz co czu­jesz i ja­kie masz usta...
to bez znacze­nia bo gdy cie poz­nam będziesz kimś wspa­niałym, mo­ja mała bo­gini miłości będziesz czuła się [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 26 kwietnia 2010, 19:20

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 7 lutego 2010, 17:56

Przez wa­ginę do serca. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 stycznia 2010, 15:43

Jak cu­dow­ny jest opór sta­wiany przez ko­bietę. To tyl­ko chwi­la ref­lek­sji żeby do­cenić klasę, urok i piękno, a nas­tepnie pod­bić ser­ce i roz­koszo­wać się cała na­miętnością i ma­gią tej osoby. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 10 stycznia 2010, 16:43

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 18 października 2009, 17:05

Nie sztuką jest mieć pieniądze i ku­pić wino.
sztuką jest nie mieć pieniędzy i ku­pić dwa wina. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 października 2009, 20:26

Oso­ba którą kochasz, niena­widzi cie i za­miast ser­ca masz proszek. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 października 2009, 10:27

Czas płynie życia co­raz mniej, leć w gwiaz­dy, nie śmiej się, złap jed­na z nich i korzys­taj z tych dni, bo gdy spad­niesz w dół to już nie wzbi­jesz się znów. Nieliczni po­leca lecz wszys­cy te­go chcą. Bo marze­nia jak gwiaz­dy przy­jacielu mój, są piękne, niedostępne i jest ich w chuj. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 września 2009, 19:37
Topsy Kretts

Takie tam

Zeszyty
  • . – Bo niena­wiść jest za­jebiście pot­rzeb­na inaczej nie wie­dział byś co znaczy miłość.

  • myśli – Naj­cenniej­szy po­całunek to ta­ki który po­daro­wany jest spon­ta­nicznie i be­zin­te­resow­nie.

  • rete – Czas płynie życia co­raz mniej, leć w gwiaz­dy, nie śmiej się, złap jed­na z nich i korzys­taj z tych dni bo gdy spad­niesz to już nie wsta­niesz nieliczni po­leca lecz wszys­cy te­go chcą Bo marze­nia jak gwiaz­dy przy­jacielu moj piękne niedostępne i jest ich w chuj.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność